Mellom styring og marked - Kartlegging av behovet for et kunnskapsgrunnlag for dimensjonering av høyere utdanning

Mellom styring og marked - Kartlegging av behovet for et kunnskapsgrunnlag for dimensjonering av høyere utdanning
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Årstall
  • 2023
Last ned

Å sikre et godt samsvar mellom utdanningstilbud og arbeidslivets kompetansebehov er en viktig, men utfordrende oppgave. Dette gjelder ikke minst i en tid hvor andelen av befolkingen i yrkesaktiv alder går ned, omstillingstakten i arbeids- og samfunnslivet øker, og signaler om framtidige budsjettrammer vektlegger behovet for omprioritering heller enn videre vekst. Rapporten gir innspill til et oppdrag som HK-dir har gjennomført for Kunnskapsdepartementet, der målet har vært å utrede behovet for et kunnskapsgrunnlag som UH institusjonene kan benytte i sitt arbeid med å utforme og dimensjonere sine studieporteføljer. Rapporten formidler kunnskap om hvordan dimensjoneringsarbeidet foregår ved to UH-institusjoner; UiT Norges arktiske universitet og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Vi gjennomgår også et utvalg av de data- og informasjonskildene som sektoren bruker i sitt dimensjoneringsarbeid, og gir en vurdering av hvordan disse kan utformes og sammenstilles på måter som møter UH-institusjonenes behov for et mer komplett og anvendelig kunnskapsgrunnlag.