Modulbasert fag- og yrkesopplæring. Evaluering etter fire år med forsøk

Modulbasert fag- og yrkesopplæring. Evaluering etter fire år med forsøk
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Voksenopplæring
Årstall
  • 2022
Nummer
3
Last ned

I rapporten ser vi nærmere på erfaringen med noen av forsøkets sentrale virkemidler og rammebetingelser. Det gjelder blant annet de modulstrukturerte læreplanene, som skal bidra til mer fleksible og avkortede løp. Vi finner at modulstrukturen bidrar til å skape oversikt, gjør det lettere å tilpasse løpet til deltakernes faglige behov, og gjør det lettere å gjenoppta opplæring senere. Samtidig ser vi at modulstrukturen implementeres noe ulikt lokalt; ikke alle deltakere følger sekvensielle modulløp der de gjør seg ferdig med en modul om gangen. Vi finner også at det er ulik praksis for å gjennomføre realkompetansevurdering, og vi stiller følgelig spørsmål ved om alle deltakere får et opplæringsløp som er helt tilpasset deres faglige behov og om muligheten til å gi avkortede løp utnyttes godt nok.

Et annet sentralt aspekt ved MFY er at det kombinerer teori og praksis, samtidig som opplæringen i all hovedsak skal foregå i bedrift. I rapporten peker vi på at det ikke er uvanlig at bedriftsopplæringen i forsøket suppleres med noe skolebasert undervisning. Vi argumenterer for at dette kan være hensiktsmessig av både faglige og sosiale grunner.

Et funn vi fremhever i rapporten, er at en del deltakere i MFY-forsøket har sammensatte og til dels betydelige oppfølgingsbehov som krever involvering fra flere ulike aktører rundt deltakeren. Vi vier i rapporten ekstra plass til å belyse hvilke oppfølgingsbehov deltakerne har, hvordan dette løses lokalt, og hvilke krav det stiller til arbeidsdeling og samordning mellom ulike aktører. Vi peker på at godt samspill mellom bedrift og lærested er av stor betydning.

Deler av MFY-forsøket skal foregå innenfor rammene av lærlingordningen. I rapporten peker vi på at dette kan være positivt på flere måter, men stiller spørsmål ved kravet om lærlingelønn, som er lite forenlig med det oppfølgingsbehovet som mange deltakere har.

Rapporten kombinerer dybdestudie av to læresteder som deltar i MFY-forsøket med en breddeundersøkelse blant alle læresteder, og individdata om deltakere som får opplæring i forsøket. Den inneholder også en analyse av forsøkslæreplanene, med vekt på tre utvalgte lærefag.