Nasjonal trygghetsundersøkelse - teknisk rapport

Nasjonal trygghetsundersøkelse - teknisk rapport
Tema/område
Kvantitativ datainnsamling
Spørreundersøkelser
Statistisk analyse
Årstall
  • 2022
Last ned

ideas2evidence har, i samarbeid med Velferdsforskningsinstituttet ved OsloMet og Frischsenteret, gjennomført den første nasjonale trygghetsundersøkelsen i Norge. Prosjektets oppdragsgiver, Justisdepartementet, tok initiativet til denne undersøkelsen for å utvikle en omforent situasjonsbeskrivelse av kriminalitetsutviklingen i Norge. Et viktig poeng i denne sammenhengen var å danne et mer realistisk bilde av kriminalitetsomfanget i landet, utover eksisterende datamateriale knyttet til anmeldelsesstatistikk.  

Ideas2evidence bidro i alle faser av prosjektet, inkludert utviklingen av spørreskjema, implementering av undersøkelse i survey-software, gjennomføring av undersøkelse, samt utvikling av analyser, datasett og dokumentasjon.  

Selve undersøkelsen baserte seg på et stratifisert, men tilfeldig, utvalg av 68 000 nordmenn fra Det sentrale folkeregisteret. Utvalget ble invitert til å delta både postalt, via e-post og SMS. Svargivingen var digital via web-survey.  

Totalt deltok mer enn 24 000 nordmenn i undersøkelsen, som ble gjennomført vår/sommer 2021.