Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO – del 1

Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO – del 1
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Grunnskole, barnehage, SFO
Årstall
  • 2020
Nummer
13
Last ned

Ideas2evidence, i samarbeid med Høgskolen i Østfold, gjennomfører følgeevaluering av «Piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO- del 1». Bakgrunnen for prosjektet er at fem kommuner har mottatt tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å sette i gang piloter for mer inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO. Målet med tilskuddet er å fremme utprøving av tiltak som kan føre til mer inkludering og bedre tilpassing av tilbudet, enten gjennom det ordinære tilbudet eller i form av spesialpedagogiske tiltak i barnehage, skole og SFO. Pilotene er et av flere tiltak som ble lansert i Meld. St. 6 (2019–2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO».

Første delrapport fra følgeevalueringen er nå publisert. I rapporten gir vi først og fremst en kort, deskriptiv framstilling av alle de fem pilotene i Dovre/Sel, Lillehammer, Rælingen, Steinkjer og Vanylven kommune. Rapporten er basert på skriftlig materiale fra pilotene, telefonintervjuer med koordinatorene i hver enkelt pilotkommune, og workshop med hver av pilotene.

Et fellestrekk ved de fem kommunenes piloter synes å være at tjenestene rundt barnet og eleven, blant annet PPT, knyttes tettere på barnehage og skole. Det arbeides også for at den tidlige og forebyggende innsatsen skal bli bedre, og at barna og elevene skal oppleve mer medvirkning. Et viktig prinsipp i flere av kommunene, er at barna og elevene oftere skal få hjelp i gruppen eller klassen. Et utpreget fellestrekk ved pilotene er også at man har brukt mye tid på å få på plass de organisatoriske og strukturelle aspektene ved pilotarbeidet.