Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren

Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Videregående opplæring
Årstall
  • 2014
Nummer
12
Forfattere
Asle Høgestøl
Linn Synnøve Skutlaberg
Jan Erik Grindheim

Ingeborg Rasmussen
Vibeke Wøien Hanssen

Last ned

Rapporten presenterer resultatene fra en større utredning om rapporterings- og dokumentasjonskrav som stilles til grunnskoler og videregående skoler. Utredningen er gjennomført i perioden november 2013 til desember 2014 av ideas2evidence og Vista Analyse på oppdrag fra KS Kommunesektorens organisasjon, og i tett dialog med KS’ samarbeidspart for prosjektet, Kunnskapsdepartementet. 

Rapporten presenterer en oversikt over rapporterings- og dokumentasjonskrav som stilles til grunnskoler og videregående skoler, og hvordan lærere, skoleledere og skoleeier oppfatter de kravene som stilles. Avslutningsvis presenteres en kost-nytte-analyse av rapportering og dokumentasjon i skolesektoren samt konkrete anbefalinger av hvilke krav som bør beholdes, justeres eller prioriteres bort.

Utredningen er basert på et bredt kvantitativt og kvalitativt datamateriale, innhentet ved hjelp av spørreundersøkelser og intervjuer med lærere, skoleledere og representanter for kommuner, fylkeskommuner, regionale og nasjonale utdanningsmyndigheter.