Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim kommune

Evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim kommune
Kategori
Rapport
Tema/område
Integrering og kvalifisering
Inkludering, mangfold og levekår
Politikk og forvaltning
Årstall
  • 2015
Nummer
3
Forfattere
Inger C. Nordhagen
Kari Anne Drangsland
Last ned

På oppdrag fra Trondheim kommune har Ideas2evidence gjennomført en evaluering av Mangfoldsrådet i Trondheim. Evalueringen har mandat i vedtak fra bystyret og skal legge grunnlag for en eventuell revisjon av reglement og praksis for rådet.

Evalueringen har sett på i hvilken grad rådet har innfridd sine hovedoppgaver, i hvilken grad rådet har politisk innflytelse samt på forhold ved rådets organisering. Rapporten baserer seg på analyse av
kommunale saksdokumenter og kvalitative intervjuer med sentrale aktører i og utenfor rådet. Det er også innhentet erfaringer fra andre byer med innvandrerråd