Evaluering av MARKOM 2020

Evaluering av MARKOM 2020
Kategori
Rapport
Tema/område
Utdanning
Høyere utdanning
Næringsliv og innovasjon
Årstall
  • 2021
Forfattere
Last ned

Ideas2evidence har evaluert MARKOM 2020, et ti-årig nasjonalt prosjekt for å heve kvaliteten på norsk maritim profesjonsutdanning. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Universitetet i sør-øst Norge.

Oppdraget ble gjennomført som både en resultatevaluering, for å vurdere om prosjektet har nådd sine mål, og som en prosessevaluering, for å vurdere om blant annet valg av strategier og tiltak samt implementering har vært hensiktsmessige for å nå målene. Datagrunnlaget består av sammenstilling av tilgjengelige data, samt innhenting av nye data, bl.a. intervjuer ved utdanningsinstitusjonene og en bransjeundersøkelse rettet mot maritim næring.

Evalueringen viser at MARKOM har oppnådd svært mye i løpet av sin prosjektperiode og bidratt til et løft av de maritime profesjonsutdanningene. Prosjektet har blant annet lyktes med å utvikle et mer helhetlig utdanningsløp fra fagskole til PhD, utstyrsparken er oppgradert, samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene er styrket, og det er gjennomført en omfattende kompetanseheving blant ansatte i den maritime utdanningen. Samarbeidet mellom UH-institusjonene har blant annet resultert i SFU-senter og en felles PhD-grad. For fagskolene er det liten tvil om at samarbeidet gjennom MARKOM2020 har vært viktig for å utvikle en mer enhetlig praksis. Evalueringen konkluderer med at organiseringen av prosjektet som et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene har vært avgjørende for mange av resultatene prosjektet har oppnådd.

Evalueringen tyder på at det fremdeles gjenstår et stykke arbeid for å øke utdanningenes relevans for de maritime næringene. Næringen har særlig behov for mer operativ kompetanse, og kompetanse knyttet til viktige trender i næringen, som økt digitalisering, ny teknologi og grønt skifte.

Du kan lese rapporten her.